Preskočiť na obsah

Vedecké stáže v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC) ponúka stáž v rôznych tematických oblastiach, ktoré pokrývajú témy priemyslu, energetiky, prírodných zdrojov, mobility, občianskej bezpečnosti pre spoločnosť, umelej inteligencie, migrácie a ďalších.

JRC poskytuje nezávislé poznatky ,vedou podložené dôkazy a čím podporuje tvorbu politík EÚ, úzko spolupracuje s výskumnými a politickými organizáciami v členských štátoch, s európskymi inštitúciami a agentúrami a s vedeckými partnermi v Európe.

Stáž sa začne v marci 2024 a bude trvať 5 mesiacov. V mimoriadnych situáciách existuje možnosť odloženia termínu začiatku. Je však dôležité poznamenať, že trvanie stáže nemôže byť kratšie ako tri mesiace.

Prihlásiť sa môžete do 30. októbra 2023

Podmienky stáže:

Stáž je platená, pričom výška základnej mesačnej dávky v roku 2023 upravená o platný opravný koeficient lokality stáže je stanovená v rozmedzí od 1 263,74 € do 1 524,12 €. Stážisti, ktorých miesto náboru je do 50 km od sídla JRC, kde sa stáž uskutoční, dostanú polovicu základného grantu.

Miestom stáže bude jedna z týchto lokalít JRC: Ispra (Taliansko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Karlsruhe (Nemecko).

Tematické oblasti

Spoločné výskumné centrum, ktoré pokrýva rôzne oblasti, ako je poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, energetika, kybernetická bezpečnosť a ďalšie, ponúka príležitosti v 20 tematických oblastiach. Podrobné informácie a popisy projektov sú k dispozícii vo výzve JRC.

Ak profil uchádzača zapadá do viacerých oblastí, uchádzačovi sa odporúča vybrať si tú, na ktorú sa viac špecializuje.

Podmienky prihlásenia:

 • Národnosť: Stáže sú otvorené pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a krajín pridružených k rámcovým programom pre výskum;
 • Titul: Čerství absolventi univerzít so štandardným 3-ročným vysokoškolským vzdelaním (180 ECTS kreditov) udeleným za posledných päť rokov. Zúčastniť sa rovnako môžu kandidáti, ktorí sú v súčasnosti zapísaní na magisterské alebo doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent) a pripravujú diplomovú prácu;
 • Jazyky: Kandidáti z členských štátov EÚ musia mať dôkladnú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, z ktorých jedným by mala byť angličtina (minimálna úroveň C1, podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky – CEFR). Kandidáti z nečlenských štátov musia mať dôkladnú znalosť aspoň angličtiny (minimálna úroveň C1, podľa CEFR);
 • Kandidáti nesmú mať predchádzajúce skúsenosti  dlhšie ako 6 týždňov v európskych inštitúciách, aby sa zabezpečili nové perspektívy;

Kritériá pre výber:

Kandidáti sú hodnotení na základe úrovne vzdelania, jazykových znalostí, relevantných pracovných skúseností, metodík, IT zručností, medzinárodného profilu, publikácií a motivácie.
Kandidáti sú hodnotení anonymne na základe nasledujúcich kritérií:

 • Úroveň vzdelania: minimálne bakalárske vzdelanie
 • Úroveň znalosti angličtiny
 • Úroveň znalosti akéhokoľvek iného úradného/pracovného jazyka EÚ, ako aj iných jazykov mimo EÚ
 • Relevantné pracovné skúsenosti v danej oblasti, ak nejaké existujú
 • Metodológie súvisiace s odborom, technológie súvisiace s odborom, IT zručnosti, ak existujú
 • Medzinárodný profil (vzdelanie/práca/dobrovoľnícka činnosť v zahraničí, mobilita, schopnosť pracovať v medzinárodnej atmosfére)
 • Príspevky, publikácie, účasť na konferenciách/letných školách
 • Motivácia a zdôvodnenie spôsobilosti pre stáž v danej oblasti