Preskočiť na obsah

Pripravujem projekt

Karta projektového návrhu k pripravovanému medzinárodnému projektu

Karta projektového návrhu k pripravovanému medzinárodnému projektu

Prosím vyplňte nasledujúce polia a potvrďte odoslanie tlačidlom "odoslať".


Základná štruktúra projektového cyklu:


Popíšte hlavnú ideu projektu, definujte problémovú oblasť, na ktorú projekt reaguje. Definovanie potrieb na základe analýzy súčasného stavu (napr. SWOT analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození/rizík)
Zadefinujte ciele tak, aby boli SMART: Specific - konkrétne, špecifické, Measurable – merateľné, Achievable – dosiahnuteľné, Relevant – opodstatnené, Timely – časovo ohraničené. S cieľmi projektu súvisia konkrétne cieľové skupiny, pre ktoré bude mať projekt prínos.
Aké aktivity je potrebné uskutočniť na dosiahnutie cieľov. Aktivity je potrebné naplánovať podľa časového harmonogramu. Popíšte, ktoré aktivity bude vykonávať ústav SAV.
Zo zadefinovaných aktivít vyplývajú nákladové položky (personálne, materiálne, technické, cestovné a ďalšie). Definujte personálne kapacity SAV potrebné k realizácii projektu a vyčíslite rozpočet SAV/celkový rozpočet projektu.
Aké budú výstupy a výsledky projektu? Čo konkrétne bude zrealizované, zriadené, vyprodukované, publikované, zavedené do praxe. Aké kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty sa zmenia? Kvantifikujte plánované merateľné ukazovatele. Dôležitým hodnotiacim kritériom projektu je, aký bude celkový dopad, udržateľnosť výsledkov po ukončení projektu.