Skip to content

Horizon Europe Programme

The Horizon Europe Programme for the period 2021 to 2027 has a budget of 95.5 billion EUR